Gurudwara Sri Charan Kamal Sahib, Village Naraina Jaipur, Rajasthan dedicated to the 10th Guru