• Hai Aaj Andhera Har Janib Aur Noor Ki Baatein Karte Hain;<br/>
Nazdeek Ki Baaton Se Khaaif Hum Door Ki Baatein Karte Hain!<br/><br/>
*Khaaif - Afraid, Frightened, Timid
    Hai Aaj Andhera Har Janib Aur Noor Ki Baatein Karte Hain;
    Nazdeek Ki Baaton Se Khaaif Hum Door Ki Baatein Karte Hain!

    *Khaaif - Afraid, Frightened, Timid
    ~ Obaidur Rahman