• ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਤੂੰ 'ਮੋਤੀ';<br/>
ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਤੂੰ 'ਖੋਤੀ'।
  ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਤੂੰ 'ਮੋਤੀ';
  ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਤੂੰ 'ਖੋਤੀ'।
 • ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਘੱਟ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਿਆਦਾ ਹਾਂ;<br/>
ਇਸ ਲਈ ਸੁਲਝਦੇ ਘੱਟ, ਉਲਝਦੇ ਜਿਆਦਾ ਹਾਂ।
  ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਘੱਟ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਿਆਦਾ ਹਾਂ;
  ਇਸ ਲਈ ਸੁਲਝਦੇ ਘੱਟ, ਉਲਝਦੇ ਜਿਆਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜਿਵੇਂ Bullet ਦੀ ਜਗਹ ਕੋਈ Car ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ;<br/>
ਉਦਾਂ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗਹ ਕੋਈ ਨਾਰ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ।
  ਜਿਵੇਂ Bullet ਦੀ ਜਗਹ ਕੋਈ Car ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ;
  ਉਦਾਂ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗਹ ਕੋਈ ਨਾਰ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ।
 • ਨਾ ਪੁੱਛ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਲਮਹੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਤਾਏ;<br/>
ਪਾਣੀ ਵਿਚ Surf ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਇਪ ਨਾਲ ਬੁਲਬੁਲੇ ਫੁਲਾਏ।
  ਨਾ ਪੁੱਛ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਲਮਹੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਤਾਏ;
  ਪਾਣੀ ਵਿਚ Surf ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਇਪ ਨਾਲ ਬੁਲਬੁਲੇ ਫੁਲਾਏ।
 • ਲੜਕਾ: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣੀਏ I Love You<br/>
ਲੜਕੀ: ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ?<br/>
ਲੜਕਾ: ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀੰਗੀ - ਟੇਢੀ ਹੈਂ, ਪਸੰਦ ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ।<br/>
ਲੜਕੀ: ਖੜ ਜਾ ਕੰਜਰਾ।
  ਲੜਕਾ: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣੀਏ I Love You
  ਲੜਕੀ: ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ?
  ਲੜਕਾ: ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀੰਗੀ - ਟੇਢੀ ਹੈਂ, ਪਸੰਦ ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ।
  ਲੜਕੀ: ਖੜ ਜਾ ਕੰਜਰਾ।
 • ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬਾਬਾ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, `ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।<br />
ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿਉਂ?<br />
ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ।
  ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬਾਬਾ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, "ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
  ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿਉਂ?
  ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ।
 • ਰੱਬਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ,<br />
ਹਨੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੂਲਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਿਆਈ ਰੱਖਦਾ!
  ਰੱਬਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ,
  ਹਨੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੂਲਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਿਆਈ ਰੱਖਦਾ!
 • ਜਿੱਥੇ - ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਚੁੰਮ ਲਈ,<br/>
ਪਰ ਉਹਬਾਂਦਰੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ,<br/>
'ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ'।
  ਜਿੱਥੇ - ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਚੁੰਮ ਲਈ,
  ਪਰ ਉਹਬਾਂਦਰੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ,
  'ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ'।
 • ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਾਰੇ;<br />
ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ।
  ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਾਰੇ;
  ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ।
 • ਨਮਕ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,<br />
ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
  ਨਮਕ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,
  ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।