• Deedar Ki Talab Ke Tariqon Se Be-Khabar;<br/>
Deedar Ki Talab Hai To Pehle Nigah Maang!
    Deedar Ki Talab Ke Tariqon Se Be-Khabar;
    Deedar Ki Talab Hai To Pehle Nigah Maang!
    ~ Azad Ansari