• ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ।।<br/>
ਮੋਹਿ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ।।<br/><br/>

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ! ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
<br/><br/>
(O Lord)! make me do, what pleases You.<br/>
I have no cleverness at all!
  ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ।।
  ਮੋਹਿ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ।।

  ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ! ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

  (O Lord)! make me do, what pleases You.
  I have no cleverness at all!
 • ਗੁਰ ਕੀ ਹਰਿ ਟੇਕ ਟਿਕਾਇ।।<br/>
ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਹਿ।।<br/><br/>

ਹੇ ਭਾਈ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ,<br/>
ਹੋਰ (ਆਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ) ਸਭ ਆਸਾਂ (ਮਨ ਵਿਚੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ।<br/><br/>

Hold tight to the support of the Guru, the Lord.<br/>
Give up all other hopes.<br/>
~ Guru Arjan Dev Ji
  ਗੁਰ ਕੀ ਹਰਿ ਟੇਕ ਟਿਕਾਇ।।
  ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਹਿ।।

  ਹੇ ਭਾਈ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ,
  ਹੋਰ (ਆਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ) ਸਭ ਆਸਾਂ (ਮਨ ਵਿਚੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ।

  Hold tight to the support of the Guru, the Lord.
  Give up all other hopes.
  ~ Guru Arjan Dev Ji
 • ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ!<br/><br/>

O Nanak, one who understands His command, does not speak in ego!
  ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ!

  O Nanak, one who understands His command, does not speak in ego!
 • ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ।।<br/>
ਅਰਦਾਸਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ।।<br/><br/>

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੁਝ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈਂ।<br/>
ਹੇ ਪ੍ਰਭ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।<br/><br/>

O My Lord & Master, You are the honor of the dishonored such as me. I offer my prayer to you, God; listening to Your Baani, may I live!<br/>
~ Guru Arjan Dev Ji
  ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ।।
  ਅਰਦਾਸਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ।।

  ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੁਝ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈਂ।
  ਹੇ ਪ੍ਰਭ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।

  O My Lord & Master, You are the honor of the dishonored such as me. I offer my prayer to you, God; listening to Your Baani, may I live!
  ~ Guru Arjan Dev Ji
 • ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਦੁਖੁ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ॥<br/><br/>

ਜੋ ਭੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।<br/><br/>

Who lives in harmony with Guru's Will, shall never feel hardships in life!
  ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਦੁਖੁ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ॥

  ਜੋ ਭੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।

  Who lives in harmony with Guru's Will, shall never feel hardships in life!
 • ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ।।<br/>
ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ।।<br/><br/>

You are the Destroyer of hard times & Embodiment of Mercy.<br/>
You are Ever present with all, You are the Indestructible & Glorious, O Lord!
  ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ।।
  ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ।।

  You are the Destroyer of hard times & Embodiment of Mercy.
  You are Ever present with all, You are the Indestructible & Glorious, O Lord!
 • ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ।।
  ਜਿਨਿ ਪੈਦਾਇਸਿ ਤੂ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ।।१।।

  Why do you waver, O mortal being?
  The Creator Lord Himself shall protect you.
  He who created you will also provide nourishment and support.
  ~ Sri Guru Granth Sahib Ji: Ang 724
 • ਭਵਜਲਿ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢੈ।।<br/>
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ।।२।।<br/><br/>

The True Guru saves the drowning being from terrifying world-ocean.<br/>
He reunites those who were separated for countless incarnations!।। 2।।
  ਭਵਜਲਿ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢੈ।।
  ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ।।२।।

  The True Guru saves the drowning being from terrifying world-ocean.
  He reunites those who were separated for countless incarnations!।। 2।।
 • ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ।।<br/>
ਸਭੇ ਛਡਿ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ।।<br/><br/>

O my mind, praise the Creator.<br/>
Give up all your clever tricks,<br/>
and fall at the Feet of the Guru!
  ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ।।
  ਸਭੇ ਛਡਿ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ।।

  O my mind, praise the Creator.
  Give up all your clever tricks,
  and fall at the Feet of the Guru!
 • ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰੀ।।<br/>
ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੇਰੀ।।<br/><br/>

The world of your Bani, Lord, is ambrosial nectar.<br/>
Hearing it again and again, I am elevated to the supreme heights!
  ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰੀ।।
  ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੇਰੀ।।

  The world of your Bani, Lord, is ambrosial nectar.
  Hearing it again and again, I am elevated to the supreme heights!