• ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰਿ ਸੰਕਟ ਜੋਨਿ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਉ ਫਿਰਿ ਸੰਕਟ ਜੋਨਿ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਉ॥੬॥<br/>
ਜਬ ਲਉ ਨਹੀ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਉ ਭਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹ ਧਾਇਉ ॥<br/>
ਕਲਿ ਘੋਰ ਸਮੰਦਰ ਮੈ ਬੂਡਤ ਥੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟਿ ਹੈ ਨਹੀ ਰੇ ਪਛਤਾਇਉ ॥<br/>
ਤਤ ਬਿਚਾਰ ਯਹੈ ਮਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਉ ॥
  ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰਿ ਸੰਕਟ ਜੋਨਿ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਉ ਫਿਰਿ ਸੰਕਟ ਜੋਨਿ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਉ॥੬॥
  ਜਬ ਲਉ ਨਹੀ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਉ ਭਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹ ਧਾਇਉ ॥
  ਕਲਿ ਘੋਰ ਸਮੰਦਰ ਮੈ ਬੂਡਤ ਥੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟਿ ਹੈ ਨਹੀ ਰੇ ਪਛਤਾਇਉ ॥
  ਤਤ ਬਿਚਾਰ ਯਹੈ ਮਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਉ ॥
 • Jagat Jalanda Rakh Lai Apni Kirpa Dhaar;<br/>
Jit Duaray Ubhrey Tite Laihu Ubaar!
  Jagat Jalanda Rakh Lai Apni Kirpa Dhaar;
  Jit Duaray Ubhrey Tite Laihu Ubaar!
 • ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹਿ।।<br/>
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹਿ।।<br/><br/>

O my mind, seek their protection;<br/>
give your mind and body to those humble beings.<br/>
~ Guru Arjan Dev Ji
  ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹਿ।।
  ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹਿ।।

  O my mind, seek their protection;
  give your mind and body to those humble beings.
  ~ Guru Arjan Dev Ji
 • ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥<br/>
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ॥੨॥੪੨॥੯੩॥<br/><br/>

Your actions seem so sweet to me.<br/>
Nanak begs for the treasure of the Naam, the Name of the Lord. ||2||42||93||<br/>
~ Raag Asa by Guru Arjan Dev Ji
  ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥
  ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ॥੨॥੪੨॥੯੩॥

  Your actions seem so sweet to me.
  Nanak begs for the treasure of the Naam, the Name of the Lord. ||2||42||93||
  ~ Raag Asa by Guru Arjan Dev Ji
 • Gur Arjan Dev Ji, while compiling Guru Granth Sahib wanted to establish the credibility of the Sikh Religion as a casteless and secular society.<br />
Thus laced among the hymns of the earlier Nanaks, He added His own compositions as well as, the celestial utterances of Sheikh Farid and Bhagat Kabir, Bhagat Ravi Das, Dhanna, Namdev, Ramannand, Jai Dev, Trilochan, Beni, Pipa and Surdas.<br />
Salute to the great soul of Guru Arjan Dev Ji on His Martyrdom Day!
  Gur Arjan Dev Ji, while compiling Guru Granth Sahib wanted to establish the credibility of the Sikh Religion as a casteless and secular society.
  Thus laced among the hymns of the earlier Nanaks, He added His own compositions as well as, the celestial utterances of Sheikh Farid and Bhagat Kabir, Bhagat Ravi Das, Dhanna, Namdev, Ramannand, Jai Dev, Trilochan, Beni, Pipa and Surdas.
  Salute to the great soul of Guru Arjan Dev Ji on His Martyrdom Day!
 • Rakhe Rakhanhaar Aap Ubaariyen;<br />
Guru Ki Pari Paaye Kaaj Sawariyan!<br />
~ Guru Arjan Dev Ji<br /><br />
Translation:<br />
O Savior Lord, save us and take us across.<br />
Falling at the feet of the Guru, our works are embellished with perfection!<br />
May you get the strength to follow the ideals of Guru Arjan Dev Ji and be reminded of His sacrifice at all times!
  Rakhe Rakhanhaar Aap Ubaariyen;
  Guru Ki Pari Paaye Kaaj Sawariyan!
  ~ Guru Arjan Dev Ji

  Translation:
  O Savior Lord, save us and take us across.
  Falling at the feet of the Guru, our works are embellished with perfection!
  May you get the strength to follow the ideals of Guru Arjan Dev Ji and be reminded of His sacrifice at all times!
 • May you be blessed at all times by Guru Arjan Dev ji - the first martyr of the Sikh Panth!
  May you be blessed at all times by Guru Arjan Dev ji - the first martyr of the Sikh Panth!