• ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰਿ ਸੰਨਿਆਸਾ ॥<br/>
ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝਹੁ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥<br/>
ਜਤ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋਗ ਕੋ ਮਜਨੁ ਨੇਮ ਕੇ ਨਖੁਨ ਬਢਾਓ ॥<br/>
ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸਹੁ ਨਾਮ ਬਿਭੂਤ ਲਗਾਓ ॥੧॥<br/><br/>

O mind! the asceticism is practiced in this way:<br/>
Consider your house as the forest and remain unattached within yourself... .Pause.<br/>
Consider continence as the matted hair, Yoga as the ablution and daily observances as your nails,<br/>
Consider the knowledge as the preceptor giving lessons to you and apply the Name of the Lord as ashes.1.<br/>
A Happy Gurpurab to all!
  ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰਿ ਸੰਨਿਆਸਾ ॥
  ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝਹੁ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
  ਜਤ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋਗ ਕੋ ਮਜਨੁ ਨੇਮ ਕੇ ਨਖੁਨ ਬਢਾਓ ॥
  ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸਹੁ ਨਾਮ ਬਿਭੂਤ ਲਗਾਓ ॥੧॥

  O mind! the asceticism is practiced in this way:
  Consider your house as the forest and remain unattached within yourself... .Pause.
  Consider continence as the matted hair, Yoga as the ablution and daily observances as your nails,
  Consider the knowledge as the preceptor giving lessons to you and apply the Name of the Lord as ashes.1.
  A Happy Gurpurab to all!
 • 
May Guru Gobind Singh Ji give you the courage to fight the evil and always give you strength to stand by the side of truth.<br/>
Wishing you all a very Happy Gurpurab!
  May Guru Gobind Singh Ji give you the courage to fight the evil and always give you strength to stand by the side of truth.
  Wishing you all a very Happy Gurpurab!
 • ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ॥੯॥<br/><br/>

I tell the truth; listen everyone. Only those who have Loved, will realize the Lord. (9)<br/>
Wish you a very happy and blissful Guru Gobind Singh Ji's Gurpurab!
  ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ॥੯॥

  I tell the truth; listen everyone. Only those who have Loved, will realize the Lord. (9)
  Wish you a very happy and blissful Guru Gobind Singh Ji's Gurpurab!
 • O God, grant me this that I may not hesitate from performing good actions.<br/>
I may not fear the enemy when I go to fight and assuredly I may become victorious.<br/>
And I may give this instruction to my mind and have this temptation that I may ever utter Thy Praises.<br/>
When the end of my life comes, then I may die fighting on the battlefield.<br/>
May you be bestowed with blessings on the Gurpurab of Sh. Guru Gobind Singh Ji!
  O God, grant me this that I may not hesitate from performing good actions.
  I may not fear the enemy when I go to fight and assuredly I may become victorious.
  And I may give this instruction to my mind and have this temptation that I may ever utter Thy Praises.
  When the end of my life comes, then I may die fighting on the battlefield.
  May you be bestowed with blessings on the Gurpurab of Sh. Guru Gobind Singh Ji!
 • ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ<br/>
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ।।<br/>
Heartiest Greetings on the Gurpurab of Sahib-e-Kamaal Shri Guru Gobind Singh Ji
  ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ
  ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ।।
  Heartiest Greetings on the Gurpurab of Sahib-e-Kamaal Shri Guru Gobind Singh Ji
 • ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ॥੯॥<br/>
Sach Kahon Sun Leho Sabai Jin Prem Kio Tin Hee Prabh Paio!<br/>
Wish you all a very Happy Gurpurab!
  ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ॥੯॥
  Sach Kahon Sun Leho Sabai Jin Prem Kio Tin Hee Prabh Paio!
  Wish you all a very Happy Gurpurab!
 • ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥<br/>
O God, Grant Me This That I May Not Hesitate From Performing Good Actions!<br/>
A Happy Gurpurab to all!
  ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥
  O God, Grant Me This That I May Not Hesitate From Performing Good Actions!
  A Happy Gurpurab to all!
 • O my mind, keep the thoughts of true Lord forever inside you and feel the bliss of peace.<br/>
Wish you a Happy Gurpurab!
  O my mind, keep the thoughts of true Lord forever inside you and feel the bliss of peace.
  Wish you a Happy Gurpurab!
 • ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈਂ ॥ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਿ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰਿਹੈਂ ॥<br/>
ਮੋ ਕੌ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ॥ ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ॥੩੨॥<br/>
Whosoever shall call me the Lord, shall fall into hell.<br/>
Consider me as His servant. In this do not have any doubt. 32.<br/>
~ Guru Gobind Singh Ji<br/>
Wish you a Happy Gurpurab!
  ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈਂ ॥ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਿ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰਿਹੈਂ ॥
  ਮੋ ਕੌ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ॥ ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ॥੩੨॥
  Whosoever shall call me the Lord, shall fall into hell.
  Consider me as His servant. In this do not have any doubt. 32.
  ~ Guru Gobind Singh Ji
  Wish you a Happy Gurpurab!
 • Evil is to be resisted and uprooted, but the sword is never to be struck in hatred or in anger or in spirit of revenge.<br/>
~ Guru Gobind Singh Ji<br/>
Happy Gurpurab!
  Evil is to be resisted and uprooted, but the sword is never to be struck in hatred or in anger or in spirit of revenge.
  ~ Guru Gobind Singh Ji
  Happy Gurpurab!