• ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹਿ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨਿ ॥<br/>
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨਿ ॥॥੧੪॥<br/><br/>

Ousathath Nindhiaa Naahi Jihi Kanchan Loh Samaan ||<br/>
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Mukath Thaahi Thai Jaan ||14||<br/><br/>

One who is beyond praise and slander, who looks upon gold and iron alike,<br/>
Says Nanak, listen, mind: know that such a person is liberated. ||14||<br/>
Wish you a very Happy Guru Nanak Gurpurab!
  ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹਿ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨਿ ॥
  ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨਿ ॥॥੧੪॥

  Ousathath Nindhiaa Naahi Jihi Kanchan Loh Samaan ||
  Kahu Naanak Sun Rae Manaa Mukath Thaahi Thai Jaan ||14||

  One who is beyond praise and slander, who looks upon gold and iron alike,
  Says Nanak, listen, mind: know that such a person is liberated. ||14||
  Wish you a very Happy Guru Nanak Gurpurab!
 • ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ।।

O Nanak, one who understands His Command, does not speak in ego.<br/>
~ Guru Nanak Dev Ji<br/>
Greetings on the Gurpurab of Shri Guru Nanak Dev Ji!<br/>
  ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ।। O Nanak, one who understands His Command, does not speak in ego.
  ~ Guru Nanak Dev Ji
  Greetings on the Gurpurab of Shri Guru Nanak Dev Ji!
 • Such is the Karma of those upon whom He has cast His glance of grace.<br/>
O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them.<br/>
On His auspicious birthday, may you and your family be blessed!<br/>
Gurpurab Greetings!
  Such is the Karma of those upon whom He has cast His glance of grace.
  O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them.
  On His auspicious birthday, may you and your family be blessed!
  Gurpurab Greetings!
 • ਮੈ ਮਨਿ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਕਿਉ ਕਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ॥<br/>
ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਅਪਨੇ ਸਤਗੁਰੈ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਸਮਝਾਵਾ ॥<br/>
ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ॥<br/>
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥੧॥<br/><br/>

Within my mind there is such a great yearning; how will I attain the Blessed Vision of the Lord's Darshan?<br/>
I go and ask my True Guru; with the Guru's advice, I shall teach my foolish mind.<br/>
The foolish mind is instructed in the Word of the Guru's Shabad, and meditates forever on the Lord, Har, Har.<br/>
O Nanak, one who is blessed with the Mercy of my Beloved, focuses his consciousness on the Lord's Feet. ||1||<br/>
Greetings for Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
  ਮੈ ਮਨਿ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਕਿਉ ਕਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ॥
  ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਅਪਨੇ ਸਤਗੁਰੈ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਸਮਝਾਵਾ ॥
  ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ॥
  ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥੧॥

  Within my mind there is such a great yearning; how will I attain the Blessed Vision of the Lord's Darshan?
  I go and ask my True Guru; with the Guru's advice, I shall teach my foolish mind.
  The foolish mind is instructed in the Word of the Guru's Shabad, and meditates forever on the Lord, Har, Har.
  O Nanak, one who is blessed with the Mercy of my Beloved, focuses his consciousness on the Lord's Feet. ||1||
  Greetings for Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
 • ਮਨੁ ਮੰਦਰੁ ਤਨੁ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰੁ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ॥<br/>
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਾ ॥੧॥<br/><br/>

My mind is the temple, and my body is the simple cloth of the humble seeker; deep within my heart, I bathe at the sacred shrine.<br/>
The One Word of the Shabad abides within my mind; I shall not come to be born again. ||1||<br/>
Happy Guru Nanak Dev Ji Jayanti!
  ਮਨੁ ਮੰਦਰੁ ਤਨੁ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰੁ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ॥
  ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਾ ॥੧॥

  My mind is the temple, and my body is the simple cloth of the humble seeker; deep within my heart, I bathe at the sacred shrine.
  The One Word of the Shabad abides within my mind; I shall not come to be born again. ||1||
  Happy Guru Nanak Dev Ji Jayanti!
 • ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥<br/>
ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੨॥<br/><br/>

O Lord, inaccessible, unfathomable, invisible and infinite: please, take care of me!<br/>
In the water, on the land and in sky, You are totally pervading. Your Light is in each and every heart. ||2||<br/>
Wish you all a very Happy Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
  ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥
  ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੨॥

  O Lord, inaccessible, unfathomable, invisible and infinite: please, take care of me!
  In the water, on the land and in sky, You are totally pervading. Your Light is in each and every heart. ||2||
  Wish you all a very Happy Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
 • ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ॥<br/>
ਦੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰਿ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥<br/>
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥<br/>
ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਹਿ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥<br/>
ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥<br/><br/>

You Yourself created the creation; You Yourself infused Your power into it.<br/>
You behold Your creation, like the losing and winning dice of the earth.<br/>
Whoever has come, shall depart; all shall have their turn.<br/>
He who owns our soul, and our very breath of life - why should we forget that Lord and Master from our minds?<br/>
With our own hands, let us resolve our own affairs. ||20||<br/>
Greetings for Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
  ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ॥
  ਦੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰਿ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥
  ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥
  ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਹਿ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥
  ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥

  You Yourself created the creation; You Yourself infused Your power into it.
  You behold Your creation, like the losing and winning dice of the earth.
  Whoever has come, shall depart; all shall have their turn.
  He who owns our soul, and our very breath of life - why should we forget that Lord and Master from our minds?
  With our own hands, let us resolve our own affairs. ||20||
  Greetings for Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
 • ਮਃ ੩ ॥<br/>
ਏ ਮਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥<br/>
ਤੋਟਾ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਈ ਲਾਹਾ ਸਦ ਹੀ ਹੋਇ ॥<br/>
ਖਾਧੈ ਖਰਚਿਐ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਓਹੁ ਦੇਇ ॥<br/>
ਸਹਸਾ ਮੂਲਿ ਨ ਹੋਵਈ ਹਾਣਤ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ॥<br/>
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥<br/><br/>

Ma 3 ||<br/>
O, my soul, this is the wealth of the Naam; through it, comes peace, forever and ever.<br/>
It never brings any loss; through it, one earns profits forever.<br/>
Eating and spending it, it never decreases; He continues to give, forever and ever.<br/>
One who has no skepticism at all never suffers humiliation.<br/>
O Nanak, the Gurmukh obtains the Name of the Lord, when the Lord bestows His Glance of Grace. ||2||<br/>
Greetings for Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
  ਮਃ ੩ ॥
  ਏ ਮਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
  ਤੋਟਾ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਈ ਲਾਹਾ ਸਦ ਹੀ ਹੋਇ ॥
  ਖਾਧੈ ਖਰਚਿਐ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਓਹੁ ਦੇਇ ॥
  ਸਹਸਾ ਮੂਲਿ ਨ ਹੋਵਈ ਹਾਣਤ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ॥
  ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥

  Ma 3 ||
  O, my soul, this is the wealth of the Naam; through it, comes peace, forever and ever.
  It never brings any loss; through it, one earns profits forever.
  Eating and spending it, it never decreases; He continues to give, forever and ever.
  One who has no skepticism at all never suffers humiliation.
  O Nanak, the Gurmukh obtains the Name of the Lord, when the Lord bestows His Glance of Grace. ||2||
  Greetings for Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
 • ਮਃ ੩ ॥<br/>
ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਿਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥<br/>
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਗਈ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਘਰਿ ਆਇ ॥੨॥<br/><br/>

Ma 3 ||<br/>
I wandered over the whole world, crying out, `Love, O Love!`, but my thirst was not quenched.<br/>
O Nanak, meeting the True Guru, my desires are satisfied; I found my Beloved, when I returned to my own home. ||2||<br/>
Wish you all Happy Guru Nanak Jayanti!
  ਮਃ ੩ ॥
  ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਿਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥
  ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਗਈ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਘਰਿ ਆਇ ॥੨॥

  Ma 3 ||
  I wandered over the whole world, crying out, "Love, O Love!", but my thirst was not quenched.
  O Nanak, meeting the True Guru, my desires are satisfied; I found my Beloved, when I returned to my own home. ||2||
  Wish you all Happy Guru Nanak Jayanti!
 • ਕਣ-ਕਣ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,<br/>
ਹਰ ਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,<br/>
ਹਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,<br/>
ਸਾਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,<br/>
ਕਿੱਧਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਿਆ,<br/>
ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ!<br/>
Heartiest Greetings for Guru Nanak Dev Ji Jayanti!
  ਕਣ-ਕਣ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
  ਹਰ ਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
  ਹਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
  ਸਾਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
  ਕਿੱਧਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਿਆ,
  ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ!
  Heartiest Greetings for Guru Nanak Dev Ji Jayanti!