• ਤਿਲਕ ਜੰਵੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕਾ ॥ ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ ॥<br />
ਸਾਧਨ ਹੇਤਿ ਇਤੀ ਜਿਨਿ ਕਰੀ ॥ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨ ਉਚਰੀ ॥੧੩॥<br />
He protected the 'Janeu' and 'Tilak' of the Hindus It was a great event in the modern ages. For the sake of humankind, he sacrificed himself. He laid down His head but not His creed.<br />
~ Bachittar Natak<br />
Hearty greetings on the birth anniversary of Guru Tegh Bahadur Ji!
    ਤਿਲਕ ਜੰਵੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕਾ ॥ ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ ॥
    ਸਾਧਨ ਹੇਤਿ ਇਤੀ ਜਿਨਿ ਕਰੀ ॥ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨ ਉਚਰੀ ॥੧੩॥
    He protected the 'Janeu' and 'Tilak' of the Hindus It was a great event in the modern ages. For the sake of humankind, he sacrificed himself. He laid down His head but not His creed.
    ~ Bachittar Natak
    Hearty greetings on the birth anniversary of Guru Tegh Bahadur Ji!