Join our FaceBook Group
Tum Ho Sakal Shrishti Karta,<br/>
Gyan Satya Jag Hit Dharta,<br/>
Tumhari Drishti Se Noor Hai Barse,<br/>
Aapki Daya Drishti Ke Liye Sab Log Tarse.<br/>
Vishwkarma Day Greetings!
Tum Ho Sakal Shrishti Karta,
Gyan Satya Jag Hit Dharta,
Tumhari Drishti Se Noor Hai Barse,
Aapki Daya Drishti Ke Liye Sab Log Tarse.
Vishwkarma Day Greetings!