• ਪਉੜੀ ॥<br/>
ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲੁ ਮੀਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਜਾਲੁ ॥<br/>
ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਿਚਿ ਸੇਬਾਲੁ ॥<br/>
ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲੁ ਅਲਿਪਤੁ ਹੈ ਸੈ ਹਥਾ ਵਿਚਿ ਗੁਲਾਲੁ ॥<br/>
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ਇਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਕਰਿ ਖਿਆਲੁ ॥<br/>
ਹਰਿ ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੭॥<br/><br/>

Pauree:<br/>
You Yourself are the water, You Yourself are the fish, and You Yourself are the net.<br/>
You Yourself cast the net, and You Yourself are the bait.<br/>
You Yourself are the lotus, unaffected and still brightly-colored in hundreds of feet of water.<br/>
You Yourself liberate those who think of You for even an instant.<br/>
O Lord, nothing is beyond You. I am delighted to behold You, through the word of the Guru's Shabad. ||7||<br/>
Greetings on the auspicious occasion of Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
  ਪਉੜੀ ॥
  ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲੁ ਮੀਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਜਾਲੁ ॥
  ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਿਚਿ ਸੇਬਾਲੁ ॥
  ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲੁ ਅਲਿਪਤੁ ਹੈ ਸੈ ਹਥਾ ਵਿਚਿ ਗੁਲਾਲੁ ॥
  ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ਇਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਕਰਿ ਖਿਆਲੁ ॥
  ਹਰਿ ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੭॥

  Pauree:
  You Yourself are the water, You Yourself are the fish, and You Yourself are the net.
  You Yourself cast the net, and You Yourself are the bait.
  You Yourself are the lotus, unaffected and still brightly-colored in hundreds of feet of water.
  You Yourself liberate those who think of You for even an instant.
  O Lord, nothing is beyond You. I am delighted to behold You, through the word of the Guru's Shabad. ||7||
  Greetings on the auspicious occasion of Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
 • May Guru Nanak Dev Ji inspire you to achieve all your goals and May His blessings be with you in all your endeavours!<br/>
Happy Guru Nanak Jayanti!
  May Guru Nanak Dev Ji inspire you to achieve all your goals and May His blessings be with you in all your endeavours!
  Happy Guru Nanak Jayanti!
 • Let's make this day joyous and bright! Let's celebrate Guru Ji's birth anniversary and pledge to follow His teachings.<br/>
Happy Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab to all!
  Let's make this day joyous and bright! Let's celebrate Guru Ji's birth anniversary and pledge to follow His teachings.
  Happy Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab to all!
 • Even Kings and emperors with heaps of wealth and vast dominion cannot compare with an ant filled with the love of God.<br/>
~ Guru Nanak Dev Ji<br/>
Wish you all a blessed Gurpurab!
  Even Kings and emperors with heaps of wealth and vast dominion cannot compare with an ant filled with the love of God.
  ~ Guru Nanak Dev Ji
  Wish you all a blessed Gurpurab!
 • ਸੰਸਾਰੁ ਬਿਖਿਆ ਕੂਪ ॥<br/>
ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਘੂਪ ॥<br/>
ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲੇਹੁ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਦੇਹੁ ॥<br/>
ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਠਾਉ ॥<br/>
ਨਾਨਕਾ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੨॥<br/><br/>

The world is a pit of poison,<br/>
Filled with the utter darkness of ignorance and emotional attachment.<br/>
Please take my hand, and save me, Dear God.<br/>
Please bless me with Your Name, Lord.<br/>
Without You, God, I have no place at all.<br/>
Nanak is a sacrifice, a sacrifice to You. ||2||<br/>
Greetings on the occasion of Guru Nanak Dev Ji Gurpurab
  ਸੰਸਾਰੁ ਬਿਖਿਆ ਕੂਪ ॥
  ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਘੂਪ ॥
  ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲੇਹੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਦੇਹੁ ॥
  ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਠਾਉ ॥
  ਨਾਨਕਾ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੨॥

  The world is a pit of poison,
  Filled with the utter darkness of ignorance and emotional attachment.
  Please take my hand, and save me, Dear God.
  Please bless me with Your Name, Lord.
  Without You, God, I have no place at all.
  Nanak is a sacrifice, a sacrifice to You. ||2||
  Greetings on the occasion of Guru Nanak Dev Ji Gurpurab
 • ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧।।<br/>
ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ ਮੁਹਲਤਿ ਮੁਹਤੁ ਨ ਜਾਣਾ।।<br/>
ਨਾਨਕ ਬਿਰਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣਾ।।੧।।<br/>
ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖਿ ਕੇਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾ।।੧।।।।ਰਹਾਉ।।<br/>
~ Guru Nanak Devi Ji<br/>

We are human beings of the briefest moment; we do not know the appointed time of our departure.<br/>
Prays Nanak, serve the One, to whom our soul and breath of life belong. ||1||<br/>
You are blind - see and consider, how many days your life shall last. ||1||Pause||<br/>

Wish you all a very auspicious 550th Gurpurab of Shri Guru Nanak Dev Ji
  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧।।
  ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ ਮੁਹਲਤਿ ਮੁਹਤੁ ਨ ਜਾਣਾ।।
  ਨਾਨਕ ਬਿਰਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣਾ।।੧।।
  ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖਿ ਕੇਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾ।।੧।।।।ਰਹਾਉ।।
  ~ Guru Nanak Devi Ji
  We are human beings of the briefest moment; we do not know the appointed time of our departure.
  Prays Nanak, serve the One, to whom our soul and breath of life belong. ||1||
  You are blind - see and consider, how many days your life shall last. ||1||Pause||
  Wish you all a very auspicious 550th Gurpurab of Shri Guru Nanak Dev Ji
 • ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥<br/>
ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥<br/><br/>

As long as there is the breath of life, meditate on the True Lord.<br/>
You shall receive the profit of singing the Glorious Praises of the Lord, and find peace. ||1||Pause||<br/>
~ Guru Nanak Dev Ji<br/>
Greetings on the 550th Gurpurab of Shri Guru Nanak Dev Ji!
  ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥
  ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

  As long as there is the breath of life, meditate on the True Lord.
  You shall receive the profit of singing the Glorious Praises of the Lord, and find peace. ||1||Pause||
  ~ Guru Nanak Dev Ji
  Greetings on the 550th Gurpurab of Shri Guru Nanak Dev Ji!
 • On the auspicious occasion of Gurpurab, I wish that you are showered with Guru Ji's divine blessings today and forever.<br/>
Wish you all a Happy Guru Nanak Gurpurab!
  On the auspicious occasion of Gurpurab, I wish that you are showered with Guru Ji's divine blessings today and forever.
  Wish you all a Happy Guru Nanak Gurpurab!
 • Did you know Guru Nanak Dev Ji is known as:<br/><br/>

Nanakachraya - in Sri Lanka<br/>
Nanak Lama - in Tibet<br/>
Guru Rimpochea - in Sikkim and Bhutan<br/>
Nanak Rishi - in Nepal<br/>
Nanak Peer - in Baghdaad<br/>
Vali Hind - in Mecca<br/>
Nanak Vali - in Egypt<br/>
Nanak Kadamdar - in Russia<br/>
Baba Nanak - in Iraq<br/>
Peer Balagdaan - in Mazahar Sharif<br/>
Baba Foosa - in China<br/>
Happy Guru Nanak Gurpurab!
  Did you know Guru Nanak Dev Ji is known as:

  Nanakachraya - in Sri Lanka
  Nanak Lama - in Tibet
  Guru Rimpochea - in Sikkim and Bhutan
  Nanak Rishi - in Nepal
  Nanak Peer - in Baghdaad
  Vali Hind - in Mecca
  Nanak Vali - in Egypt
  Nanak Kadamdar - in Russia
  Baba Nanak - in Iraq
  Peer Balagdaan - in Mazahar Sharif
  Baba Foosa - in China
  Happy Guru Nanak Gurpurab!
 • ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹਿ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨਿ ॥<br/>
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨਿ ॥॥੧੪॥<br/><br/>

Ousathath Nindhiaa Naahi Jihi Kanchan Loh Samaan ||<br/>
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Mukath Thaahi Thai Jaan ||14||<br/><br/>

One who is beyond praise and slander, who looks upon gold and iron alike,<br/>
Says Nanak, listen, mind: know that such a person is liberated. ||14||<br/>
Wish you a very Happy Guru Nanak Gurpurab!
  ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹਿ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨਿ ॥
  ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨਿ ॥॥੧੪॥

  Ousathath Nindhiaa Naahi Jihi Kanchan Loh Samaan ||
  Kahu Naanak Sun Rae Manaa Mukath Thaahi Thai Jaan ||14||

  One who is beyond praise and slander, who looks upon gold and iron alike,
  Says Nanak, listen, mind: know that such a person is liberated. ||14||
  Wish you a very Happy Guru Nanak Gurpurab!