• ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤ੍ਰ ਸੁਣਾਇਆ।<br/>
ਭਵਜਲ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿ ਕੇ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ।<br/><br/>
I bow before the Guru (Guru Nanak Dev) who recited the Satnam mantra (for the world).<br/>
Getting (the creatures) across the world ocean, He raptly merged them in liberation.<br/>


~ Bhai Gurdas Ji<br/>
Warm greetings to all on the auspicious occasion of Guru Nanak Dev Ji Gurpurab!
  ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤ੍ਰ ਸੁਣਾਇਆ।
  ਭਵਜਲ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿ ਕੇ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ।

  I bow before the Guru (Guru Nanak Dev) who recited the Satnam mantra (for the world).
  Getting (the creatures) across the world ocean, He raptly merged them in liberation.
  ~ Bhai Gurdas Ji
  Warm greetings to all on the auspicious occasion of Guru Nanak Dev Ji Gurpurab!
 • ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥<br/>
ਭੀਤਰਿ ਪੰਚ ਗੁਪਤ ਮਨਿ ਵਾਸੇ ॥<br/>
ਲੋਭੀ ਕਪਟੀ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ ਮਾਇਆ ਅਧਿਕ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥<br/><br/>

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:<br/>
The five evil passions dwell hidden within the mind.<br/>
It is greedy, deceitful, sinful and hypocritical, and totally attached to Maya. ||1||Pause||<br/>
~ Guru Nanak Dev Ji<br/>
Happy Gurpurab to all!
  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
  ਭੀਤਰਿ ਪੰਚ ਗੁਪਤ ਮਨਿ ਵਾਸੇ ॥
  ਲੋਭੀ ਕਪਟੀ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ ਮਾਇਆ ਅਧਿਕ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

  One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
  The five evil passions dwell hidden within the mind.
  It is greedy, deceitful, sinful and hypocritical, and totally attached to Maya. ||1||Pause||
  ~ Guru Nanak Dev Ji
  Happy Gurpurab to all!
 • May Guru Nanak Dev Ji blesses you to achieve your wishes and helps you to always maintain peace and tranquillity.<br/>
Wish you and your family a very Happy Gurpurab!
  May Guru Nanak Dev Ji blesses you to achieve your wishes and helps you to always maintain peace and tranquillity.
  Wish you and your family a very Happy Gurpurab!
 • If the people use the wealth bestowed on them by God for themselves alone or for treasuring it, it is like a corpse. But if they decide to share it with others, it becomes a sacred food.<br/>
~ Guru Nanak Dev Ji<br/>
Wish you all a blissful Gurpurab!
  If the people use the wealth bestowed on them by God for themselves alone or for treasuring it, it is like a corpse. But if they decide to share it with others, it becomes a sacred food.
  ~ Guru Nanak Dev Ji
  Wish you all a blissful Gurpurab!
 • ਪਉੜੀ ॥<br/>
ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲੁ ਮੀਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਜਾਲੁ ॥<br/>
ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਿਚਿ ਸੇਬਾਲੁ ॥<br/>
ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲੁ ਅਲਿਪਤੁ ਹੈ ਸੈ ਹਥਾ ਵਿਚਿ ਗੁਲਾਲੁ ॥<br/>
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ਇਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਕਰਿ ਖਿਆਲੁ ॥<br/>
ਹਰਿ ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੭॥<br/><br/>

Pauree:<br/>
You Yourself are the water, You Yourself are the fish, and You Yourself are the net.<br/>
You Yourself cast the net, and You Yourself are the bait.<br/>
You Yourself are the lotus, unaffected and still brightly-colored in hundreds of feet of water.<br/>
You Yourself liberate those who think of You for even an instant.<br/>
O Lord, nothing is beyond You. I am delighted to behold You, through the word of the Guru's Shabad. ||7||<br/>
Greetings on the auspicious occasion of Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
  ਪਉੜੀ ॥
  ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲੁ ਮੀਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਜਾਲੁ ॥
  ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਿਚਿ ਸੇਬਾਲੁ ॥
  ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲੁ ਅਲਿਪਤੁ ਹੈ ਸੈ ਹਥਾ ਵਿਚਿ ਗੁਲਾਲੁ ॥
  ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ਇਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਕਰਿ ਖਿਆਲੁ ॥
  ਹਰਿ ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੭॥

  Pauree:
  You Yourself are the water, You Yourself are the fish, and You Yourself are the net.
  You Yourself cast the net, and You Yourself are the bait.
  You Yourself are the lotus, unaffected and still brightly-colored in hundreds of feet of water.
  You Yourself liberate those who think of You for even an instant.
  O Lord, nothing is beyond You. I am delighted to behold You, through the word of the Guru's Shabad. ||7||
  Greetings on the auspicious occasion of Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab!
 • May Guru Nanak Dev Ji inspire you to achieve all your goals and May His blessings be with you in all your endeavours!<br/>
Happy Guru Nanak Jayanti!
  May Guru Nanak Dev Ji inspire you to achieve all your goals and May His blessings be with you in all your endeavours!
  Happy Guru Nanak Jayanti!
 • Let's make this day joyous and bright! Let's celebrate Guru Ji's birth anniversary and pledge to follow His teachings.<br/>
Happy Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab to all!
  Let's make this day joyous and bright! Let's celebrate Guru Ji's birth anniversary and pledge to follow His teachings.
  Happy Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab to all!
 • Even Kings and emperors with heaps of wealth and vast dominion cannot compare with an ant filled with the love of God.<br/>
~ Guru Nanak Dev Ji<br/>
Wish you all a blessed Gurpurab!
  Even Kings and emperors with heaps of wealth and vast dominion cannot compare with an ant filled with the love of God.
  ~ Guru Nanak Dev Ji
  Wish you all a blessed Gurpurab!
 • ਸੰਸਾਰੁ ਬਿਖਿਆ ਕੂਪ ॥<br/>
ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਘੂਪ ॥<br/>
ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲੇਹੁ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਦੇਹੁ ॥<br/>
ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਠਾਉ ॥<br/>
ਨਾਨਕਾ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੨॥<br/><br/>

The world is a pit of poison,<br/>
Filled with the utter darkness of ignorance and emotional attachment.<br/>
Please take my hand, and save me, Dear God.<br/>
Please bless me with Your Name, Lord.<br/>
Without You, God, I have no place at all.<br/>
Nanak is a sacrifice, a sacrifice to You. ||2||<br/>
Greetings on the occasion of Guru Nanak Dev Ji Gurpurab
  ਸੰਸਾਰੁ ਬਿਖਿਆ ਕੂਪ ॥
  ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਘੂਪ ॥
  ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲੇਹੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਦੇਹੁ ॥
  ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਠਾਉ ॥
  ਨਾਨਕਾ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੨॥

  The world is a pit of poison,
  Filled with the utter darkness of ignorance and emotional attachment.
  Please take my hand, and save me, Dear God.
  Please bless me with Your Name, Lord.
  Without You, God, I have no place at all.
  Nanak is a sacrifice, a sacrifice to You. ||2||
  Greetings on the occasion of Guru Nanak Dev Ji Gurpurab
 • ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧।।<br/>
ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ ਮੁਹਲਤਿ ਮੁਹਤੁ ਨ ਜਾਣਾ।।<br/>
ਨਾਨਕ ਬਿਰਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣਾ।।੧।।<br/>
ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖਿ ਕੇਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾ।।੧।।।।ਰਹਾਉ।।<br/>
~ Guru Nanak Devi Ji<br/>

We are human beings of the briefest moment; we do not know the appointed time of our departure.<br/>
Prays Nanak, serve the One, to whom our soul and breath of life belong. ||1||<br/>
You are blind - see and consider, how many days your life shall last. ||1||Pause||<br/>

Wish you all a very auspicious 550th Gurpurab of Shri Guru Nanak Dev Ji
  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧।।
  ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ ਮੁਹਲਤਿ ਮੁਹਤੁ ਨ ਜਾਣਾ।।
  ਨਾਨਕ ਬਿਰਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣਾ।।੧।।
  ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖਿ ਕੇਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾ।।੧।।।।ਰਹਾਉ।।
  ~ Guru Nanak Devi Ji
  We are human beings of the briefest moment; we do not know the appointed time of our departure.
  Prays Nanak, serve the One, to whom our soul and breath of life belong. ||1||
  You are blind - see and consider, how many days your life shall last. ||1||Pause||
  Wish you all a very auspicious 550th Gurpurab of Shri Guru Nanak Dev Ji