• गरुड़ गायत्री:<br/>

गम! गणपते नमः!<br/>
ओम! श्री राघवेन्द्र्य नमः!<br/>
ओम! नमो! भगवते! वासुदेवा!<br/>
ओम! हम! हनुमते! श्री रामा दूताया नमः!<br/>
ओम तत्पुरश्या विधमहे<br/>
सुवर्णा प्रकाश्य धीमहि<br/>
थनो गरुड़ प्रचोदयात<br/>
गरुड़ पंचमी की शुभ कामनायें!
  गरुड़ गायत्री:
  गम! गणपते नमः!
  ओम! श्री राघवेन्द्र्य नमः!
  ओम! नमो! भगवते! वासुदेवा!
  ओम! हम! हनुमते! श्री रामा दूताया नमः!
  ओम तत्पुरश्या विधमहे
  सुवर्णा प्रकाश्य धीमहि
  थनो गरुड़ प्रचोदयात
  गरुड़ पंचमी की शुभ कामनायें!