• ਦੋਸਤੋਂ ਜੇ ਸਵੇਰੇ 4-4:30 ਵਜੇ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ</br>
 ਉਸਨੂੰ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
  ਦੋਸਤੋਂ ਜੇ ਸਵੇਰੇ 4-4:30 ਵਜੇ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
  ਉਸਨੂੰ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
 • ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈੱਗ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!
  ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈੱਗ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!
 • ਇਕ ਅੱਥਰੂ ਨੇ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ ਕੋਹਾਂ ਤੀਕਰ ਬੰਜਰ ਸੀ<br/>
(ਸੁਖਸਾਂਦ)<br/><br/>

ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਹੀ ਆਈ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ,<br/>ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਕ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ;<br/>ਸੀਨੇ ਖੁੱਭ ਕੇ ਨੈਣੋਂ ਸਿੰਮਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਖੰਜਰ ਸੀ,<br/>ਵਿਲਕ ਉੱਠੀਆਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਮਾਂਵਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ;<br/>ਤਾਜ ਮੁਕਟ ਸਭ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਖੁਰਿਆ ਕੂੜ ਅਡੰਬਰ ਸੀ,<br/>ਝੂਠੇ ਤਖ਼ਤ ਮੁਨਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ;<br/>ਉਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ ਅੱਥਰੂ ਅੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ,<br/>ਧੂੜ ਧੁਲ ਗਈ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੋ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਸੀ;<br/>ਇਕ ਅੱਥਰੂ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ!<br/>
~ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ
  ਇਕ ਅੱਥਰੂ ਨੇ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ ਕੋਹਾਂ ਤੀਕਰ ਬੰਜਰ ਸੀ
  (ਸੁਖਸਾਂਦ)

  ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਹੀ ਆਈ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ,
  ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਕ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ;
  ਸੀਨੇ ਖੁੱਭ ਕੇ ਨੈਣੋਂ ਸਿੰਮਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਖੰਜਰ ਸੀ,
  ਵਿਲਕ ਉੱਠੀਆਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਮਾਂਵਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ;
  ਤਾਜ ਮੁਕਟ ਸਭ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਖੁਰਿਆ ਕੂੜ ਅਡੰਬਰ ਸੀ,
  ਝੂਠੇ ਤਖ਼ਤ ਮੁਨਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ;
  ਉਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ ਅੱਥਰੂ ਅੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ,
  ਧੂੜ ਧੁਲ ਗਈ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੋ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਸੀ;
  ਇਕ ਅੱਥਰੂ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ!
  ~ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ
 • ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਵਿਜਿਟਰ ਵੀਜੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ PR ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ!
  ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਵਿਜਿਟਰ ਵੀਜੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ PR ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ!
 • ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ,<br/>
ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਸਲੂਟ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ!
  ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ,
  ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਸਲੂਟ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ!
 • ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਘੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੜੀਆਂ,<br/>
ਆਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ,<br/>
ਪੱਤਝੜ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁੜ ਫੁੱਟੀਆਂ,<br/>
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ!<br/>
~ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ
  ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਘੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੜੀਆਂ,
  ਆਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ,
  ਪੱਤਝੜ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁੜ ਫੁੱਟੀਆਂ,
  ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ!
  ~ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ
 • ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਆਏ!<br/>
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ!
  ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਆਏ!
  ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ!
 • ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੜੀ-ਭੁੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ!
  ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੜੀ-ਭੁੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ!
 • ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ Y ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ 11 ਜਵਾਨ ਅਤੇ 2 PSO!<br/>
ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ Y ਲੈਵਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ!<br/>
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਗਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ!
  ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ Y ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ 11 ਜਵਾਨ ਅਤੇ 2 PSO!
  ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ Y ਲੈਵਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ!
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਗਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ!
 • ਦੇਹਿ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ<br/>
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ!<br/><br/>

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦੇਵੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਭ (ਨੇਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਾਂ (ਡਰਾਂ)!
  ਦੇਹਿ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ
  ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ!

  ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦੇਵੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਭ (ਨੇਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਾਂ (ਡਰਾਂ)!