Sikh Symbols Wallpapers

nishan-sahib-sikh-triangular-flag-in-kesari-colour
 • 0
 • 0
 • 0

Nishan Sahib - Sikh triangular flag in Kesari colour

khanda-it-depicts-the-sikh-doctrine-deg-tegh-fateh-in-emblematic-form
 • 0
 • 0
 • 0

Khanda - it depicts the Sikh doctrine Deg Tegh Fateh in emblematic form

sikh-holy-symbols-khanda-shown-with-2-baazs-falcons
 • 0
 • 0
 • 0

Sikh holy symbols, Khanda shown with 2 Baazs (Falcons)

nishan-sahib-sikh-triangular-flag-in-kesari-colour
 • 0
 • 0
 • 0

Nishan Sahib - Sikh triangular flag in Kesari colour

khanda-it-depicts-the-sikh-doctrine-deg-tegh-fateh-in-emblematic-form
 • 0
 • 0
 • 0

Khanda - it depicts the Sikh doctrine Deg Tegh Fateh in emblematic form

sikh-holy-symbols-khanda-shown-with-2-baazs-falcons
 • 0
 • 0
 • 0

Sikh holy symbols, Khanda shown with 2 Baazs (Falcons)