Tuesday, September 12, 2017

JJ Valaya Show at BTFW

fashion

fashion

Candice Pinto

fashion

JJ Valaya Show at BTFW

fashion

Sucheta Sharma

fashion

JJ Valaya Show at BTFW

fashion

JJ Valaya Show at BTFW

fashion

JJ Valaya Show at BTFW

fashion

JJ Valaya Show at BTFW

fashion

JJ Valaya Show at BTFW

fashion

JJ Valaya Show at BTFW

fashion

JJ Valaya Show at BTFW

fashion

Harindra Singh, Niketan Madhok, Rajniesh Duggal, JJ Valaya, Arjun Khanna and Rahul Dev

fashion

Rajniesh Duggal

fashion

Rahul Dev

fashion

Niketan Madhok

fashion

Arjun Khanna

fashion

Deepti Gujral

fashion

JJ Valaya Show at BTFW